Privaatsuspoliitika ja andmekaitsetingimused

ITHOOLDUS EESTI OÜ Privaatsuspoliitika ja andmekaitsetingimused

Kehtib alates 25.05.2018

 

SISSEJUHATUS

ITHOOLDUS EESTI OÜ hindab oma klientide privaatsust kõrgelt.

ITHOOLDUS EESTI OÜ privaatsuspoliitika eesmärk on selgitada Teile läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel oma klientide andmeid töötleme kui pöördute meie poole, sõlmite meiega lepinguid, külastate meie esindusi või veebilehti.
Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt.

MÕISTED

„GDPR“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

„Klient“ – füüsiline isik, kes on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada ITHOOLDUS EESTI OÜ teenuseid.

„Isikuandmed“ – mis tahes teave, mis on otseselt või kaudselt seotud tuvastatava kliendiga.

„Isikuandmete töötlemine“ – mis tahes tegevused, mida isikuandmetega teostatakse (sealhulgas kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu lubamine, päringute esitamine, edastamine jne).

„Veebileht“ – ITHOOLDUS EESTI OÜ veebileht http://www.ithooldus.ee ja sellega seotud alamdomeenid või ITHOOLDUS EESTI OÜ poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht.

ÜLDSÄTTED

Privaatsuspoliitika kohaldub, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada ITHOOLDUS EESTI OÜ teenuseid.

Privaatsuspoliitika kirjeldab Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid.

ITHOOLDUS EESTI OÜ kinnitab, et tagab Kliendi Isikuandmete Töötlemise kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja GDPR-iga.

ITHOOLDUS EESTI OÜ omab õigust Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele uuendada. Ajakohased ja kehtivad Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted on kättesaadavad veebilehel www.ithooldus.ee.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

ITHOOLDUS EESTI OÜ võib Kliendi Isikuandmeid Töödelda erinevatel eesmärkidel. ITHOOLDUS EESTI OÜ Töötleb Kliendi Isikuandmeid üksnes selleks kehtivate õigusaktide alusel õiguslikku alust omades.

ITHOOLDUS EESTI OÜ Töötleb Kliendi Isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel:

•Kliendile teenuse pakkumuse tegemiseks ja tellimuse täitmiseks;

•Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmiseks;

•Kliendile arvete koostamiseks ja saatmiseks;

•Kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;

•Kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemiseks, uudiskirjade ja pakkumiste saatmiseks, kui Klient on selleks nõusoleku andnud;

•ITHOOLDUS EESTI OÜ juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks seoses ITHOOLDUS EESTI OÜ poolt raamatupidamiskohustuse täitmisega;

•Muu ITHOOLDUS EESTI OÜ õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et ITHOOLDUS EESTI OÜ õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Kui pöördute ITHOOLDUS EESTI OÜ poole teenuse saamiseks või kauba ostmiseks, peame töötlema Teie kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmete liigid ja Isikuandmete koosseis, mida ITHOOLDUS EESTI OÜ Kliendi kohta töötleb, sõltuvad konkreetsest teenusest, mida kliendile osutatakse.

Isikuandmed, mida ITHOOLDUS EESTI OÜ oma Klientide kohta kogub ja Töötleb, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

•Kliendi ees- ja perekonnanimi;

•Isikukood;

•Kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);

•Teenuste kasutamise käigus tekkivad andmed (tellimuste arv, tellimuste sagedus, lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info);

•Tehnilised andmed Kliendi arvuti või muude seadmete kohta, mille Klient on soeatanud ITHOOLDUS EESTI OÜ-ist või mille tarbeks on Klient kasutanud ITHOOLDUS EESTI OÜ teenuseid.

ITHOOLDUS EESTI OÜ poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekkinud Isikuandmeid (näiteks andmed tellimuste arvu kohta) töödeldakse anonümiseeritud kujul ka statistilistel eesmärkidel.

ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

ITHOOLDUS EESTI OÜ ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete Töötlemise eesmärgist või kehtivate õigusaktide alusel vajalik.

Kliendilepingu täitmisega seotud isikuandmeid, mille säilitamise kohustus tuleb raamatupidamisdokumentide säilitamiseks ettenähtud õigusaktidest, säilitatakse vastavalt õigusaktidele üldreeglina kuni 7 aastat tehingu tegemisest.

Üksikasjaliku teabe saamiseks Teiega seotud Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust all toodud jaotises „Kontaktandmed“ toodud kontaktandmetel.

KÜPSISED

ITHOOLDUS EESTI OÜ kasutab Veebilehel küpsiseid.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks.

Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada.

VEEBILEHE SIRVIMISE STATISTIKA

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt oma Google’i konto seadetest.

REKLAAM JA OTSETURUNDUS

Reklaami- ja otseturundusteateid (meie toodete, teenuste ja kampaaniate kohta) saadetakse klientidele, kes on andnud nõusoleku ITHOOLDUS EESTI OÜ otseturundus- ja reklaamipakkumiste saamiseks. Need kliendid saavad ITHOOLDUS EESTI OÜ uudiskirju ja otseturundusteateid oma eelistatud teabekanali kaudu.

Kliendid võivad anda nõusoleku reklaami- ja otseturundusteadete saamiseks, allkirjastades otseturunduse nõusoleku vormi või taotledes otseturundusteateid ITHOOLDUS EESTI OÜ-iga lepingu sõlmimisel.

Kliendid, kes on juba saanud meie otseturundussõnumeid, saavad neid sõnumeid ka pärast isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumist.

Klientidel on õigus esitada igal ajal vastuväiteid nende isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil.

Selle õiguse kasutamiseks võtke ühendust all toodud jaotises „Kontaktandmed“ toodud kontaktandmetel.

Kliendid võivad uudiskirja või muude reklaami- ja turundusteadete saamisest loobuda ka e-kirjas esitatud lingile vajutades või järgides muid juhiseid, mis on asjaomases otseturundusteates antud.

KLIENDI ÕIGUSED

Kliendil on tema Isikuandmete Töötlemisel kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused.

Kliendil tema Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:

•Juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas ITHOOLDUS EESTI OÜ omab tema kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid ITHOOLDUS EESTI OÜ Kliendi kohta töötleb;

•Õigus Isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda ITHOOLDUS EESTI OÜ-ilt oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

•Õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada ITHOOLDUS EESTI OÜ-ile vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes;

•Õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;

•Õigus piirata Töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et ITHOOLDUS EESTI OÜ piiraks Kliendi Isikuandmete Töötlemist, näiteks kui ITHOOLDUS EESTI OÜ ei vaja Kliendi Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite;

•Õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi Isikuandmete Töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, näiteks otseturunduse puhul, on Kliendil igal ajal õigus ITHOOLDUS EESTI OÜ-ile antud nõusolek tagasi võtta.

Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi Isikuandmete Töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või ITHOOLDUS EESTI OÜ õigused või kohustused piirata Kliendi õigusi.

Kliendi Isikuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust all toodud jaotises „Kontaktandmed“ toodud kontaktandmetel.

KONTAKTANDMED

Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust telefoni, e-posti, posti teel.

Prindi

ITHOOLDUS EESTI OÜ

Reg.nr. 10250525
KMKR Nr: EE100225950
Tehnika 3,
51006 Tartu, Eesti

Swedbank
IBAN: EE632200221017995424

Avatud / Suletud

Esmaspäev - Neljapäev
9.00 - 16.00
Laupäev - Suletud
Pühapäev - Suletud

Kontaktid

Seadmete ja teenuste müük

+372 601 6464
+372 50 20 212

Arvutihooldus ja teenindus

+372 641 4883
+372 51 00 345

E-post
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.